image28

  

凍卵優惠套餐服務詳情:

1一次取卵手術

2.取卵手術的麻醉費用

3.療程期間的驗血費用

4.療程期間的排卵針

5.療程期間的醫生費用

6.療程期間的實驗室費用


咨詢預約

  

服務收費的細節如下:

  

  • 設定時間表及預約見醫生, 到達診所,(會見醫生、驗血、超音波檢查、取藥、開始注射卵泡刺激素)


  • 訂金港幣10,000


  • 取卵手術
  • 港幣25,000


                 已支付之費用將不會退還  


  •  服務總費用: 港幣35,000